Bog doista hoće da svi ljudi budu spašeni i opredijele se za njegovu vječnu ljubav!
Nedjelja je trajno i vjerno ulaganje u svoju dušu!
Na Mariji se očima vjere vidi što je Bog kadar učiniti s čovjekom koji se otvori Njegovu Duhu!
Nema ničega drugog što čovjeka danas može ostvariti osim Boga koji nas poznaje u dušu!
Bog neka bude naša snaga i naše bogatstvo koje nikada ne prestaje!
U Nebo ulaze samo oni koji se po molitvi mijenjaju!
Dođimo Kristu i dopustimo da njegova riječ postane melem ranama koje nosimo u svojoj svakodnevnici!
Bog nikada nije daleko od čovjeka!
Oslonimo se na Krista kao onoga koji je izvor života!
Isus želi da cijelo naše biće bude uronjeno u Božansku slobodu i ljubav!